top of page

Privacy & Disclaimer
Nele Schouteden
Pastoorsdreef 18
3950 Bocholt
 
BE0809 593 870

schoutedennele@gmail.com

Privacy 

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Contactformulier.

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Nele Schouteden via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam en e-mailadres. Telefoonnummer en adresgegevens kunnen in het kapsalon opgevraagd worden om eventuele promoties te communiceren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via schoutedennele@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met wie delen wij uw data?

Enkel Nele Schouteden gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

Nele Schouteden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

Welke rechten hebt u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Nele Schouteden richten door een e-mail te sturen naar schoutedennele@gmail.com. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting.

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten.

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze database.

Recht om klacht in te dienen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Recht om toestemming in te trekken.

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking.

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid

Nele Schouteden heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 24/04/2023.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Nele Schouteden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via schoutedennele@gmail.com

Disclaimer

Op het gebruik van onze website (www.neleschouteden.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Nele Schouteden
.

Email

Nele Schouteden garandeert niet dat aan het gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden 
gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Nele Schouteden te corresponderen, accepteert u dit risico.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Nele Schouteden

Geen garantie op juistheid

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Nele Schouteden streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Nele Schouteden heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Nele Schouteden aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website van derden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.schoutdennele.be op deze pagina.

bottom of page